Familjescouting - handledarens handbok

Vad kul att du har tagit dig an uppdraget som handledare för familjescouting! Familjescouting är Finlands Scouters nya verksamhetsform; målet är att erbjuda en gemensam fritidsverksamhet som genomsyras av scoutingens värderingar och som är gemensam för hela familjen.

Verksamhetens målsättning är inte att sänka startåldern för scouternas åldersgrupper, familjescoutingens aktiviteter riktar sig helt och hållet till familjer. Tanken är att familjer ska vistas i naturen i en lugn takt som passar för yngre barn. Det är såklart ett plus om familjescouting blir en inkörsport till scoutverksamheten, så att barnen fortsätter vidare till vargungarna och de vuxna till andra uppdrag inom kåren.

Familjescoutmaterialet är ett arbetsverktyg för dig som ska bedriva verksamheten. Materialet erbjuder dig bakgrund och information om familjescouting samt tips på hur verksamheten kan bedrivas. En del av innehållet i denna handbok passar ypperligt för alla vuxna som deltar i familjescouting, handboken riktar sig dock främst till handledare.

Handledarens viktigaste egenskap är entusiasm. En entusiastisk handledare vägleder och uppmuntrar familjerna att fungera som en grupp, njuta av naturen och lära sig nya saker.

Trevliga familjescoutmöten!

Ordlista

I scoutverksamheten använder vi många ord som har egen betydelse. Här följer en kort ordlista över scoutterminologi.

Aktivitet
En aktivitet är något konkret man gör i scoutprogrammet. Aktiviteterna är samlade i olika etapper beroende på åldersgrupp. I familjescouting finns det sex etapper; vardagsliv, utfärd, hantverk, uteliv, natur och deltagande i kårens evenemang.

Explorerscout
Explorerscouten är en 15–17 årig scout. Explorerscoutgruppen leds av en jämnårig patrulledare som samarbetar med den vuxna lotsen. Många explorerscouter har olika sorters ledaruppdrag i kåren.

Kuksa
Kuksa är Finlands Scouters medlemsregister, där alla medlemsuppgifter och uppdrag hanteras. Dessutom kan man anmäla sig till de flesta scoutevenemangen via Kuksa. Kuksa är även det finska namnet för kåsa, ett dryckeskärl traditionellt gjort av vril.

Kår
Kårerna är scouternas lokalföreningar. Varje familjescoutgrupp är en del av kåren. Familjescouter deltar i kårens läger och utfärder.

Kårchef
Kårchefen är kårens ordförande. Hen leder kåren tillsammans med programchefen och uppdragschefen.

Medlemsavgift
Alla som deltar i scouterna betalar en medlemsavgift. Medlemsavgiften berättigar till deltagande i scoutverksamheten. För utfärder eller liknande kan det tillkomma en separat deltagaravgift.

Patrull
Smågrupper inom scouterna kallas för patruller.

Programchef
Programchefen är kårens programansvariga. Hen leder kåren tillsammans med kårchefen och uppdragschefen.

Roverscout
Roverscouten är en 18–22 årig scout. Många roverscouter innehar olika sorters ledaruppdrag i kåren. Roverscoutpatrullerna samlas oftast i projektsammanhang, då med stöd av den vuxna lotsen.

Scoutdistrikt
Varje kår hör till något av Finlands 10 scoutdistrikt eller till Finlands Svenska Scouter r.f. (FiSSc) som sköter den svenskspråkiga scoutverksamheten på nationell nivå.

Spejarscout
Spejarscouten är en 12–15 årig scout. Spejarscoutpatrullen leds av en patrulledare i explorerscoutålder (15–17 år). Patrulledaren verkar i samarbete med den vuxna lotsen.

Tips för förverkligande
I anslutning till varje aktivitet presenteras olika idéer för hur aktiviteten kan genomföras.

Vargunge
Vargungen är en 7–10 årig scout. Ledaren för vargungeflocken kallas för Akela.

Äldre ledare
En över 22 år gammal scout, som möjliggör scoutverksamhet för yngre. Hen kan vara en scout som genomfört roverscoutprogrammet eller en person som gått med i scouterna i vuxen ålder.

Äventyrsscout
Äventyrsscouten är en 10–12 årig scout. Ledare för äventyrsscoutlag kallas för Kapten.

Familjescoutingens målsättningar

Scouting är en verksamhet som syftar till att stöda barn och ungas fostran med hänsyn till deras individuella särdrag. Målsättningen är att fostra barn och unga till aktiva, ansvarstagande och självständigt tänkande medlemmar av såväl det lokala samfundet som det nationella och internationella samfundet.

Förutom dessa allmänna mål för fostran finns det även mål som riktar sig till de specifika åldersgrupperna. Familjescouting är inte en del av scouternas primära fostrande verksamhet, utan snarare en möjlighet för familjer att bekanta sig med scouting. I familjescouting utgörs verksamhetsenheten av familjen, inte enbart av barnet eller den vuxna. På grund av detta finns det inga specifika målsättningar för fostran, utan verksamheten ordnas i enlighet med scouternas allmänna värden och fostransuppdrag.

Familjescoutgruppen består av familjer, dvs av enheter som utgörs av minst ett barn och en vuxen. Ledarsansvaret kan antingen fördelas mellan gruppens vuxna medlemmar eller innehas av en ansvarig handledare. Gruppen passar bra för gemensam ansvarsfördelning. Helst ansvarar familjerna i tur och ordning för planering och genomförande av möten.

Familjescouting är en gemensam resa för familjen där de får bekanta sig med scoutverksamheten. Samtidigt ger familjescouting familjerna möjlighet att uppleva trevliga stunder ute i naturen. Familjerna får i sin egen takt bekanta sig med den egentliga scoutverksamheten. Detta sker genom deltagande i kårens utfärder och läger samt andra evenemang. Familjescouting ger även föräldrar möjlighet att delta i en gemensam fritidsverksamhet med sina barn och möjliggör samtidigt regelbundna träffar med andra föräldrar.

 • Familjen är en del av kåren.
 • Familjen vistas i naturen.
 • Familjen gör tillsammans.
 • Familjen bekantar sig med scoutingens värderingar.

Det är bra att lägga på minnet att familjescouting inte syftar till att vara ett lättare vargungeprogram, utan att familjescoutprogrammet är utformat för enheter bestående av barn och vuxna. På detta sätt får de barn som senare fortsätter vidare till scouternas egentliga åldersgrupper uppleva nya saker.

I Familjescouting deltar familjen på barnens villkor i alla delar av verksamheten. Många scoutfamiljer tar med sig sina barn på läger och utfärder där de vuxna själva har ledaruppdrag.

Familjescoutverksamheten skiljer sig från scoutfamiljers verksamhet eftersom familjescouting har ett eget program samt en verksamhet som leds av en handledare.

Barn i familjescoutåldern

Familjescoutingens aktiviteter är ämnade för barn i åldern 3–6 och deras föräldrar/vårdnadshavare (eller annan trygg vuxen), barnens småsyskon kan också delta. Barnens unga ålder och det breda åldersspannet är bra att ta i beaktande då man planerar möten. Barn i den här åldern är inte nödvändigtvis självgående, därför kan det ibland vara nödvändigt att reservera extra tid under möten för t.ex. påklädning av ytterkläder. Familjescoutverksamheten grundar sig på enkla aktiviteter samt på vuxnas ständiga närvaro och stöd.

Barn i familjescoutålder växer och utvecklas snabbt, vilket gör att gruppen kan bestå av barn i olika utvecklingsskeden. I denna handbok har vi tagit hänsyn till Mannerheims barnskyddsförbunds framställning av barns utveckling.

Ett treårigt barn

Det viktigaste för en treåring är föräldrarna och den trygghet och det stöd de ger. Barnet kan pendla mellan att känna sig ”stor” och ”liten”. Treåringen är mycket känslig och det är upp till föräldrarna att hjälpa till med den frustration som uppstår efter besvikelser och misslyckanden. Treåringen är aktiv och nyfiken. Ibland är det också föräldrarnas uppgift att begränsa lekar som går för långt. Vid denna ålder får barnet en uppfattning om sin könsidentitet och börjar intressera sig för sitt eget könsorgan. Var fjärde 3–4 åring använder fortfarande nattblöja.

Viktigt för ett treårigt barn:

 • De egna föräldrarna
 • Känslor av trygghet, kärlek och bekräftelse
 • Att slå rekord

Ett fyraårigt barn

Fyraåringen behöver fortfarande föräldrarna, men börjar på många sätt bli självständig. Det är upp till föräldrarna att stöda och uppmuntra barnet att ta initiativ och att leka på egen hand. Det gäller även för föräldrarna att stöda barnets moraliska och sociala utveckling samt att sätta gränser för barnet. Att upprätthålla en regelbunden dagsrytm kan vara utmanade. Det kan även vara utmanande att förstå orsak-verkan samband samt att lära sig hur man beter sig på olika platser.

I denna ålder kan barnet koncentrera sig i 15–20 minuter och blandar lätt samman verklighet och sagor. Barnet bör lära sig att förstå att ingen kan allt. Det är lätt för en fyraåring att bli entusiastisk över olika aktiviteter, eftersom barnet är i en fas där pyssel och knåp med pennor, penslar, sax, plastkulor och annan pysselutrusning är av intresse. Barnets teckningar blir också tydligare och barnet känner redan till grundfärgerna.

Viktigt för ett fyraårigt barn

 • Beröm och uppmärksamhet
 • Pyssel och knåp

Ett femårigt barn

Ett femårigt barn är i ständig rörelse och kan även vara känslomässigt oberäknelig. En kraftig växtspurt förändrar barnets proportioner och barnet snubblar lätt omkring. Femåringen lever sig starkt in i berättelsers karaktärer och innehåll.

Det är bra att notera att känslolivet hos en femåring är stormigt och att barnet kan ha många rädslor. Det är bra att resonera kring dessa rädslor med barnet. Familjescoutgruppen kan vara en trygg plats för att diskutera de saker som barnet tänker på. Samtidigt måste gruppens andra deltagare beaktas och diskussionen anpassas till de yngre barnen. Ofta börjar femåringen intressera sig för svordomar, det här är också en bra sak att tänka på i gruppen och att ingripa då barnet använder sig av ett olämpligt språk. I den här åldern vill barnet tillbringa mycket tid med sina vänner, för detta är familjescoutmötena lämpliga.

Viktigt för ett femårigt barn

 • Daglig omtanke och ömhet
 • Vuxenstöd för ökad självständighet moralisk utveckling
 • Den vuxnas genuina intresse för barnet och vad hen gör

Ett sexårigt barn

Sexåringen är redan i förskoleålder vilket gör att många nya saker händer barnet under dagen. Levnadssfären sträcker sig utanför hemmet och barnets självständighet sätts på prov. Barnet kan redan gå längre sträckor och njuta av vandringar och utomhusaktiviteter. Familjescoutmöten är en perfekt fritidsaktivitet för en sexåring, eftersom kårens läger och utflykter bidrar med nya erfarenheter och vänner. Vänskapsrelationer är mycket viktiga i den här åldern.

Sexåringen kan redan på förhand planera vad hen ska göra. Det är också viktigt för barnet att namnge känslor och att hitta orsaker till sina egna känslor. Det är en bra idé att ta itu med dessa ämnen i familjescoutingen, samtidigt som man för de yngre barnen verbaliserar deras känslor på åldersadekvat sätt.

Viktigt för ett sexårigt barn:

 • Famnen och en trygg vuxen
 • Vad andra tänker om barnet

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Tölögatan 55
00250 Helsingfors

Snabblänkar